Navyug Arts College

F.Y.B.A. પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ લેનાર વિદ્યાર્થીઓએ ઓફિસમાંથી ફોર્મ લઈ જરૂરી પુરાવા જોડી ચકાસણી કરાવીને ફી રસીદ લઈને ફી ભરી નીચે પ્રમાણે ની ઉપર ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. webside : navyugarts.neteims.com પર Click કરી Ragistar User જ્વુ જે વિદ્યાર્થી પ્રવેશ લેનાર છે તેમની વિગત ભરી મોબાઇલ નંબર નાંખી રજીસ્ટર કરવું ત્યાર પછી 1 sms આવશે તેમાં mobile no & Password હશે તે નાંખી વિદ્યાર્થીએ ફોર્મ ભરી સબમીટ કરવું ત્યાર બાદ કૉલેજમાં વેરીફાય કરાવવાનું રહેશે.


F.Y.B.A. પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ લેનાર વિદ્યાર્થીઓએ ઓફિસમાંથી ફોર્મ લઈ જરૂરી પુરાવા જોડી ચકાસણી કરાવીને ફી રસીદ લઈને ફી ભરી નીચે પ્રમાણે ની ઉપર ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. webside : navyugarts.neteims.com પર Click કરી Ragistar User જ્વુ જે વિદ્યાર્થી પ્રવેશ લેનાર છે તેમની વિગત ભરી મોબાઇલ નંબર નાંખી રજીસ્ટર કરવું ત્યાર પછી 1 sms આવશે તેમાં mobile no & Password હશે તે નાંખી વિદ્યાર્થીએ ફોર્મ ભરી સબમીટ કરવું ત્યાર બાદ કૉલેજમાં વેરીફાય કરાવવાનું રહેશે.

F.Y.B.A.એડમિશન શરૂ તા- 29/05/2019888