Navyug Arts College

News


F.Y.B.A. S.Y.B.A. & T.Y.B.A. વર્ષ: 2020-21માં પ્રવેશ લેનાર વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઇન ફી ભરવાની રહેશે. ઓનલાઇન ફી ભરવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ કૉલેજ વેબસાઇટ: http://navyugartscollege.org ક્લિક કરી term conditions ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરેલ login id & password નાંખી agree ✓ ટિક કરી Paid કરવાનું રહેશે.
Student online fees payment Last date: 30-09-2020

Read More...
M.A.PART - I & PART - II UNIVERSITY (EXTERNAL ) EXAM SEPTEMBER-2020 થી લેવાનાર છે જેનું ટાઈમ ટેબલ યુનિવસિર્ટી વેબસાઈટ ઉપર મુકાવામાં આવેલ છે જેની વિદ્યાર્થીઓએ નોંધ લેવી.
F.Y.B.A. S.Y.B.A. & T.Y.B.A. વર્ષ: 2020-21માં પ્રવેશ લેનાર વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. website : http://admission.neteims.com
S.Y.B.A. & T.Y.B.A. એડમિશન શરૂ તા- 03/07/2020

Read More...