Navyug Arts College

એમ.એ.સેમ-૧ ના વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે તા. ૧૦/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ ઇન્ટરનલ પરીક્ષા માટે (૧) રોલ નંબર - ૦૧ થી ૨૫ સમય: ૦૮: થી ૦૯:૦૦ કલાકે આવવુ. (૨) રોલ નંબર ૨૬ થી ૫૦ સમય : ૧૦:૦૦ થી ૧૧:૦૦ કલાકે આવવુ. નોંધ: અસાઈમેન્ટ અને ટર્મપેપર જમાં કરાવવાનું રહેશે.


એમ.એ.સેમ-૧ ના વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે તા. ૧૦/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ ઇન્ટરનલ પરીક્ષા માટે (૧) રોલ નંબર - ૦૧ થી ૨૫ સમય: ૦૮: થી ૦૯:૦૦ કલાકે આવવુ. (૨) રોલ નંબર ૨૬ થી ૫૦ સમય : ૧૦:૦૦ થી ૧૧:૦૦ કલાકે આવવુ. નોંધ: અસાઈમેન્ટ અને ટર્મપેપર જમાં કરાવવાનું રહેશે.

M.A.SEM-I (REGULAR) INTERNAL EXAM