Navyug Arts College

જે વિદ્યાર્થીઓ બી.એ.સેમ-૧ ની યુનિવર્સિટી પરીક્ષામાં બેઠા હોય તેમણે બીજાસત્રની ફી ઓનલાઇન નીચે જણાવેલ લિંક પરથી તા. 27/03/2021 સુધીમાં ફી ભરી રસીદ ઓફિસમાં જમા કરાવી જવું. : http://navyugartsims.neteims.com/admin/onlineFeespayment.aspx


જે વિદ્યાર્થીઓ બી.એ.સેમ-૧ ની યુનિવર્સિટી પરીક્ષામાં બેઠા હોય તેમણે બીજાસત્રની ફી ઓનલાઇન નીચે જણાવેલ લિંક પરથી તા. 27/03/2021 સુધીમાં ફી ભરી રસીદ ઓફિસમાં જમા કરાવી જવું. : http://navyugartsims.neteims.com/admin/onlineFeespayment.aspx

SECOND TERM FEES Last Date : 27/03/2021 MALE: 1835, FEMALE : 1235