Navyug Arts College

B.A.SEM- 3 & 5 (REGULAR) A.T.K.T. SEM-1-2-3-4 યુનિવેર્સિર્ટી પરીક્ષાનું ફોર્મ ઓફીસ માથી લઈ તારીખ 21-11-2020 સુધીમાં પરીક્ષા ફોર્મ ભરી જવું ત્યારબાદ ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવશે નહી જેની વિદ્યાર્થીઓએ નોંધ લેવી.


B.A.SEM- 3 & 5 (REGULAR) A.T.K.T. SEM-1-2-3-4 યુનિવેર્સિર્ટી પરીક્ષાનું ફોર્મ ઓફીસ માથી લઈ તારીખ 21-11-2020 સુધીમાં પરીક્ષા ફોર્મ ભરી જવું ત્યારબાદ ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવશે નહી જેની વિદ્યાર્થીઓએ નોંધ લેવી.

06-11-2020 to 21-11-2020 LAST DATE