Navyug Arts College

B.A.SEM - 4 - 6 અને M.A.SEM - 4 ના વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે બીજાસત્રની ફી ભરવાની હોવાથી તા. 01-03-2021 સુધીમાં ભરી જવું જેની વિદ્યાર્થીઓએ નોંધ લેવી.


B.A.SEM - 4 - 6 અને M.A.SEM - 4 ના વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે બીજાસત્રની ફી ભરવાની હોવાથી તા. 01-03-2021 સુધીમાં ભરી જવું જેની વિદ્યાર્થીઓએ નોંધ લેવી.

SECOND TERM FEES