Navyug Arts College

F.Y.B.A. S.Y.B.A. & T.Y.B.A. વર્ષ: 2020-21માં પ્રવેશ લેનાર વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઇન ફી ભરવાની રહેશે. ઓનલાઇન ફી ભરવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ કૉલેજ વેબસાઇટ: http://navyugartscollege.org ક્લિક કરી ONLINE FEES PAYMENT ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરેલ login id & password નાંખી agree ✓ ટિક કરી Paid કરવાનું રહેશે.


F.Y.B.A. S.Y.B.A. & T.Y.B.A. વર્ષ: 2020-21માં પ્રવેશ લેનાર વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઇન ફી ભરવાની રહેશે. ઓનલાઇન ફી ભરવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ કૉલેજ વેબસાઇટ: http://navyugartscollege.org ક્લિક કરી ONLINE FEES PAYMENT ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરેલ login id & password નાંખી agree ✓ ટિક કરી Paid કરવાનું રહેશે.

Student online fees payment Last date: 20-10-2020