Navyug Arts College

F.Y.B.A. S.Y.B.A. & T.Y.B.A. વર્ષ: 2020-21માં પ્રવેશ લેનાર વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. website : http://admission.neteims.com


F.Y.B.A. S.Y.B.A. & T.Y.B.A. વર્ષ: 2020-21માં પ્રવેશ લેનાર વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. website : http://admission.neteims.com

S.Y.B.A. & T.Y.B.A. એડમિશન શરૂ તા- 03/07/2020