Navyug Arts College

F.Y.B.A. S.Y.B.A. & T.Y.B.A. & M.A.SEM- I- III વર્ષ: 2020-21માં વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે શિષ્યવૃત્તિના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. website : http://digitalgujarat.gov.in


F.Y.B.A. S.Y.B.A. & T.Y.B.A. & M.A.SEM- I- III વર્ષ: 2020-21માં વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે શિષ્યવૃત્તિના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. website : http://digitalgujarat.gov.in

SC-ST-OBC SCHOLORSHIP NOTICE LAST DATE 13/12/2020